Skip to content

Så undviker du att misslyckas med ditt AI-projekt

Att implementera AI i sin verksamhet blir allt vanligare, både inom privat och offentlig sektor. Men det är inte alla AI-projekt som lyckas. I denna artikel diskuterar vi de vanligaste fallgroparna och tipsar om hur du bäst åstadkommer en framgångsrik AI-implementering i din verksamhet.
Mar 11, 2024 4:42:29 PM Josefin Holmberg

Att implementera generativ AI inom sin verksamhet kan skapa enorma möjligheter för att öka produktiviteten, samt effektivisera och automatisera processer. Men att lyckas med sitt AI-projekt kan vara en utmaning. Nedan listar vi 5 vanliga orsaker till att AI-projekt misslyckas, och 5 tips för att hjälpa dig undvika dessa.

5 vanliga orsaker till varför AI-projekt misslyckas och hur du undviker dem 

 1. Orealistiska förväntningar inom verksamheten 

  Att AI-projekt misslyckas beror i vissa fall på orealistiska förväntningar kring vad lösningen ska generera för resultat inom verksamheten. Tyvärr implementeras många lösningar utan en tydlig målbild, vilket i värsta fall kan leda till att de i slutändan inte används i den utsträckning som tänkts. 
   
  Identifiera var AI kan göra mest skillnad 
  Innan implementering bör projektet inledas med att identifiera vilka processer som har behov av att effektiviseras och var AI kan göra mest skillnad. Det kan exempelvis handla om en överbelastad kundtjänst med långa svarstider mot kund, för få resurser på HR för att ta hand om återkommande personalfrågor, eller att specialistroller inom verksamheten spenderar för mycket tid på att leta specifik information bland stora mängder data. Genom att identifiera dessa förbättringsmöjligheter kan du säkerställa att lösningen kommer addera värde för er verksamhet, och enklare fastställa en tydlig målbild över vad du vill uppnå.  
   
 2. Bristande eller ostrukturerad data 

  Att ha tillgång till kvalitativa och strukturerade data är avgörande för framgångsrika AI-lösningar. Utan tillräckligt med relevant och korrekt data kan AI-lösningen i värsta fall bli opålitlig och generera missvisande svarsresultat. För att undvika detta är det viktigt att adressera bristerna kring datakvalitet och strukturering. 
   
  Datahantering och kvalitetskontroll 
  Till att börja med är det viktigt att se över verksamhetens datahanteringsstrategi, att identifiera och samla in relevanta datakällor, samt att organisera och lagra data på ett strukturerat sätt. Det är också viktigt att genomföra regelbundna kvalitetskontroller av data för att identifiera och åtgärda eventuella fel eller brister. På så sätt skapar ni en väldefinierad strategi för datahantering och kvalitetskontroll, samt säkerställer att er AI-lösning har tillgång till relevanta och tillförlitliga data. 
   
 3. Otillräcklig testning av lösningen 

  Vid implementering av en framgångsrik AI-lösning krävs också en noggrann testning och kvalitetskontroll, där eventuella problem och felaktigheter identifieras och åtgärdas. Otillräcklig testning kan annars resultera i både onödiga förseningar av projektet, och en generell missnöjdhet med lösningen.  
   
  Implementera en teststrategi 
  För att undvika problem relaterade till otillräcklig testning är det avgörande att implementera en omfattande teststrategi som täcker alla aspekter av AI-lösningen. Det inkluderar bland annat testning av funktionalitet, för att säkerställa att AI-lösningen fungerar korrekt enligt specificerade krav och användningsfall, samt användartestning för att säkerställa att lösningen möter användarnas behov och förväntningar. Genom att implementera en grundlig och mångsidig teststrategi kan företaget upptäcka och åtgärda problem och felaktigheter i AI-lösningen i ett tidigt skede, vilket minskar risken för förseningar och missnöje hos användarna. 
   
 4. Projekten tar för lång tid eller blir för kostsamma 

  Att implementera AI-lösningar kan ofta bli komplexa och tidskrävande projekt, vilket kan leda till oväntade kostnader som överstiger budget. En utmaning som kan bero på val av AI-lösning som saknar en färdig driftmiljö, vilket innebär att lösningen behöver utvecklas och konfigureras från grunden.
   
  Välj en AI-lösning med färdig driftmiljö 
  Genom att välja en AI-lösning som redan har en färdig driftmiljö kan du undvika utdragna projekt och budgetöverskridningar. Färdiga driftmiljöer innebär att grundläggande infrastruktur, verktyg och resurser för AI-implementering redan är förberedda och tillgängliga, vilket accelererar tid för implementering avsevärt och resulterar i en smidigare och mer kostnadseffektiv implementering. 

 5. Bristande förändringshantering och användaracceptans

  För framgångsrika AI-projekt är en effektiv förändringshantering och användaracceptans avgörande. Om de medarbetare som kommer arbeta med AI-lösningen inte är delaktiga i processen eller inte känner sig bekväma med att använda den, så finns det också risk för att lösningen inte används i den utsträckning som det är tänkt.

  Engagera slutanvändarna
  För att säkerställa en smidig övergång mot användningen av AI i er verksamhet, gäller det att engagera slutanvändarna tidigt i processen och ge dem den utbildning och stöd de behöver för fullt kunna se värdet av att använda AI-lösningen i sitt dagliga arbete. För att skapa en företagskultur som stödjer användningen av AI är det också viktigt att tydligt kommunicera fördelar och adressera eventuella farhågor med medarbetarna. 


Att lyckas med ditt AI-projekt behöver inte vara en komplex process 

Genom att vara medveten om de utmaningar och fallgropar som kan uppstå längs vägen, kan ni öka dina chanser till framgång och maximera värdet av AI för din verksamhet. Behöver du en hjälpande hand med ditt AI-projekt, är du välkommen att kontakta oss på twoday! 

Var med när världen förändras och revolutionera ditt sätt att arbeta på med twoday AI Agent   

twoday AI Agent gör din företagsinformation tillgänglig på ett ögonblick och underlättar arbetsbördan i många olika roller. Genom att automatisera manuella uppgifter och effektivisera processer frigör twoday AI Agent resurser och värdefull tid, något som underlättar för både medarbetare och arbetsgivare.

twoday AI Agent kan kopplas till vilken befintlig kanal som helst och är i full överensstämmelse med GDPR och andra dataskyddsbestämmelser. Dessutom möjliggör den för en överlägsen kundservice genom att tillhandahålla snabba och exakta svar på kundfrågor. Gränssnittet möjliggör sammankoppling av olika system, vilket gör det enkelt att integrera i din nuvarande infrastruktur.

Med enkel implementering och anpassningsbara funktioner är twoday AI Agent en kostnadseffektiv lösning som kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftig, utan stora och dyra utvecklingsprojekt.

 
 • Hitta specifik information snabbt från stora mängder data. 
 • Automatisera rutinuppgifter och effektivisera processer.
 • Hjälp specialister att ta sig an komplexa uppgifter.
 • Ge snabb och överlägsen kundservice i alla befintliga kanaler. 
 • Utbilda nya medarbetare och tillhandahålla riktlinjer och instruktioner.
 • Skapa textinnehåll baserat på företagets material.
 • Översätt information från ett språk till ett annat.   

Läs mer om twoday AI Agent här.

picture of surprised man

Relaterade artiklar