Skip to content

IT-fraser & ord - stor lista för nybörjare

I dagens teknikdrivna värld är informationsteknik (IT) en viktig del av vårt dagliga liv. Från smartphones till molntjänster, IT-världen är full av en mängd olika ord och fraser som kan vara förvirrande för nybörjare. Om du är nyfiken på att utforska IT-terminologin och förstå vad dessa termer verkligen betyder, har du kommit till rätt plats.
Sep 19, 2023 9:38:38 AM Susan Dymling

Den tekniska världen utvecklas i rekordfart och det kan vara utmanande att hänga med i förändringarna, speciellt om man normalt inte jobbar direkt med tekniken. Vi rekommenderar att du uppdaterar dig regelbundet, då branschen är i kontinuerlig utveckling. Med det sagt, låt oss ta dig med på en resa i denna spännande IT-värld där vi går igenom några av de vanligaste orden och uttrycken.

 1. Algoritm: 

En algoritm är ett recept som berättar hur något görs. Algoritmer i programmeringssammanhang är grundläggande byggstenar som gör att programvaran kan utföra uppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt. Algoritmer nämns ofta i samband med artificiell intelligens (AI), men det är två helt olika saker. Bland annat är skillnaden att algoritmer har en fast och ofta enklare procedur, medan AI lär sig och anpassar sig efter erfarenhet.

AI-tekniker innehåller ofta flera algoritmer för att utföra avancerade uppgifter. Algoritmer nämns också ofta i samband med marknadsföring och sociala medier. Algoritmer används t.ex. i sökmotorer och sociala medier för att kontrollera resultatet av det du ser först. Syftet är att få fram de mest relevanta synpunkterna.


2. Kodning och programmering: 

Kodning är en del av programmeringsprocessen. Kodning är instruktionerna som utvecklaren lägger in för att utföra en åtgärd på en teknisk enhet. Kodning och programmering används ofta omväxlande, men det är viktigt att skilja mellan de två. Kodning är bara en del av programmering, och termen programmering omfattar mer. Programmering handlar också om planering, felsökning, korrigering av fel och att samarbeta.

Programmering innebär att sätta upp en serie instruktioner som styr maskinen. Analys av uppgiften som du vill att programmet ska utföra (kravspecifikation), nedbrytning av uppgiften i mindre uppgifter, utveckling av logik för att lösa uppgifterna, skriva instruktioner i ett programmeringsspråk, felkorrigering (avbuggning) och dokumentation ingår i programmering.

3. Programmeringsspråk: 

Programmeringsspråk är ett språk som gör att människor kan kommunicera med datorer. Språkets grammatik, "syntaxen", måste följas noggrant annars gör maskinen misstag. Man skiljer på högnivå- och lågnivåspråk.

Lågnivåspråk är närmare datorns maskinspråk och högnivåspråk är mer generella och relaterade till de funktioner och variabler som ska användas. Lågnivåspråk är praktiskt taget oläsliga för oss människor. Exempel på lågnivåspråk är maskinkod och assemblerspråk. Kodning på högnivåspråk är mer läsbar. Exempel på högnivåspråk är Java, Python, C++ 

4. Arkitektur: 

IT-arkitektur avser den övergripande strukturen och organisationen av informationsteknologiska system och resurser i en organisation. Det handlar om att designa och planera hur olika IT-komponenter som mjukvara, hårdvara, nätverk och databaser ska samverka för att möta verksamhetens behov och mål. IT-arkitekturen tar hänsyn till tekniska krav, affärsmål, säkerhet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. En IT-arkitekt arbetar med att utveckla, implementera och underhålla denna arkitektur för att säkerställa att IT-systemen fungerar sömlöst tillsammans.

5. Server:

Server, nätverksserver och server betyder samma sak. En server är en stor och kraftfull dator. Serverns uppgift är att betjäna de användare som är anslutna till servern med en eller flera tjänster över ett nätverk.

6. Nätverk:

Ett nätverk är ett system för kommunikation mellan datorer.

working on laptop pointing -1500x

7. BI:

BI står för Business Intelligence och är en samlingsnamn för användning av data i beslutsprocesser. Det är ett beslutsstödssystem som extraherar rätt data från stora datamängder. Bra business intelligence är när alla användare av data presenteras med den information de vill ha i det format som passar deras roll eller deras föredragna sätt att ta emot information.

Läs även: Vad är Business Intelligence?

8. Molntjänster:

Molntjänster (cloud computing) är en samlingsnamn för allt från databehandling och datalagring till mjukvara på servrar som är tillgängliga från externa serverparker anslutna till internet. Serverparkerna kännetecknas av att de är designade för dynamisk skalning. Det gör att datorkraften kan anpassas till kapacitetsbehoven och kunden kan betala för det han faktiskt använder. Det är vanligt att dela upp molntjänster i tjänstemodeller. De vanligaste är:

• Programvara som en tjänst (SaaS - Software as a service)

• Plattform som en tjänst (PaaS - Platform as a service)

• Infrastruktur som en tjänst (IaaS - Infrastructure as a service) Molntjänster kan även delas in i leveransmodeller som:

• Public cloud, molntjänsterna är tillgängliga för alla

• Private cloud, endast tillgängligt för de företag som molntjänsten kommer att gälla för

• Hybrid cloud, en blandning av de två ovanstående

9. Azure

Azure är en av de marknadsledande molntjänsterna i världen och ägs av Microsoft. Detta är ett publiccloud.

10. On prem:

On premises, ofta förkortat "on-prem" eller "on-premise", innebär att programvaran installeras och körs lokalt i företagets egen IT-miljö. Detta är motsatsen till att använda en molntjänst, där externa serverparker används.

11. Databas:

En databas är en samling information som lagras som data på ett datorsystem, t.ex. varulagret i en butik. Databaser används för att lagra och organisera data. Vi skiljer på relationella och icke-relationella databaser. Relationsdatabaser förstår SQL. Icke-relationella databaser kallas NoSQL, eftersom de ofta inte använder SQL.

12. SQL:

Enkelt förklarat är SQL ett språk som används för att prata med databasen, ett slags kodningsspråk. SQL har olika dialekter. En regel att komma ihåg kan vara att SQL är ett robotspråk med olika robotdialekter. En mer exakt definition skulle vara att SQL står för Structured Query Language.

13. Data warehouse (datalager):

Ett datalager är ett digitalt lagringssystem. Systemet lagrar data från många olika källor. Ett datalager är grunden för ett BI- eller analysprogram. Enkelt uttryckt kan du tänka dig ett datalager som ett lager eller arkivbyggnad där all din data samlas in och organiseras på ett sådant sätt att den blir lättare att använda och analysera. Det ger dig möjligheten att extrahera värdefulla insikter, upptäcka trender och mönster och fatta välgrundade beslut baserat på dina data.

Läs även: Data lake vs data warehouse – de största skillnaderna?

14. Datacenter:

Ett datacenter är ett dedikerat område som innehåller datorer för bearbetning, distribution och lagring av data. Datacentret består huvudsakligen av IT-utrustning såsom servrar, routrar, switchar och lagringssystem. Datacentret organiserar detta med serverrack. Även kyl- och ventilationssystem, extra strömförsörjning, säkerhetssystem, brandskydd och övervakning ingår i datacentret. Datacenter producerar mycket värme och allt fler tänker på hållbarhet och utnyttjar denna överskottsvärme för andra ändamål, t.ex. för användning i ett fjärrvärmesystem (grön teknik).

15. Redundans:

Redundans är en dubblering av kritiska delar eller funktioner i ett system. Om en funktion slutar fungera har du en annan motsvarighet som backup. Redundans är till exempel viktigt i ett datacenter, så du har alltid ett system för backup om något skulle hända.

16. Kryptering:

Kryptering innebär att något inte kan läsas av obehöriga. Kryptering är en matematisk metod som säkerställer konfidentialitet och är viktig för datasäkerheten.

17. UI och UX:

UI står för User Interface, eller användargränssnitt på svenska. UX står för User Experience. UI är en liten del av UX. UX är hela upplevelsen för användaren från början till slut, medan UI är ett steg i denna upplevelse. Användargränssnittet är vad användaren använder för att utföra åtgärder. T.ex. använder du appen eller webbplatsen för en butik som du vill handla online från. Det är viktigt att appen ser snygg ut, är användarvänlig och att betalningen fungerar. Om det du beställt inte skickas i tid, eller om du får fel vara, kommer den övergripande användarupplevelsen (UX) att påverka negativt. UX är med andra ord hur användaren upplever köpupplevelsen som helhet, från det att du blir medveten om att webbutiken finns tills du har betalat och fått varan.

18. Front-end, back-end och fullstack:

Front-end är den del av programvaran som är närmast användaren. Det är koden som formar vad du visuellt ser på skärmen, och vad som händer när du klickar runt. UX är ofta kopplat till front-end. Front-end är ofta designad av en interaktions- eller grafisk designer och programmerad av en utvecklare. Back-end är den del av programvaran som ligger närmast databasen där data lagras. Back-end är processerna på "baksidan" som gör att systemen fungerar tillsammans. Med "baksidan" menar vi allt bakom användargränssnittet och vad användaren inte kan se. Back-end och Front-end kommunicerar via ett API, eftersom dessa ofta är skrivna i olika kod och kan ha olika programmeringsspråk. En fullstack-utvecklare är mångsidig och fungerar med både frontend- och backend-lösningar.

19. API (Application Programming Interface):

Ett API är en slags "mellanman" som gör att en applikation kan begära specifik data eller utföra specifika åtgärder från en annan applikation, utan att behöva känna till detaljerna om hur den andra applikationen implementeras. Kort sagt är ett API ett sätt för olika mjukvarusystem att kommunicera med varandra. T.ex. reseföretag kan få information om vädret på önskad destination genom ett API till en vädertjänst

20. Malware:

Malware är en skadlig programvara eller illvillig programvara, som har för avsikt att skada genom t.ex. att stjäla känslig information eller skicka ut skräppost. Du kan få skadlig programvara om du t.ex. laddar ner ett okänt program eller klickar på en länk i ett e-postmeddelande, vilket har dåliga avsikter.

21. Cookies:

En Cookie är en informationskapsel. En cookie är en liten textfil som laddas ner och lagras på användarens dator när en webbplats besöks och klickas på. När du besöker olika webbplatser visas vanligtvis ett fönster som ber dig att acceptera cookies. När du accepterar cookies godkänner du att webbplatsen kan lagra inloggningsuppgifter, registrera var du rör dig på webbplatsen eller komma ihåg din varukorg i nätbutiker.

22. Java:

Java är ett programmeringsspråk utvecklat av Sun Microsystems. Java är det mest populära programmeringsspråket för programutvecklare. Java är objektorienterat, vilket innebär att det organiserar sin kod kring klasser och objekt, snarare än funktioner och kommandon. De flesta programmeringsspråk är objektorienterade (t.ex. C++, C#, Python och Ruby). En stor fördel med Java är att det enkelt kan överföras från en plattform till en annan, t.ex. från Windows till en mobiltelefon, utan att bli helt omskriven. Så länge du har en "Java Interpreter" installerad på ditt operativsystem, även kallad Java Virtual Machine (JVM), kan Java köras. Java används i allt från mobilappar (t.ex. Spotify), webbappar (t.ex. Linkedin och Twitter), affärsmjukvara, spel (t.ex. Minecraft) och IoT-applikationer (t.ex. smart-tv. Java kan enkelt överföras till olika plattformar inom IoT).

23. Python:

Python är ett av världens mest populära programmeringsspråk. Det är logiskt uppbyggt, lätt att läsa och lättare att lära sig än många andra programmeringsspråk. Python är ett objektorienterat programmeringsspråk på hög nivå. Program skapade i Python kan köras på alla populära operativsystem. Med Python kan du t.ex. styra maskiner, robotar, elektronik, skapa hemsidor och utföra avancerad maskininlärning.

24. Maskininlärning:

Machine learning (maskininlärning) är en specialisering inom artificiell intelligens. Inom maskininlärning används statistiska metoder för att låta datorer hitta mönster i stora mängder data. Istället för att vara programmerad säger vi att maskinen "lär sig". Maskininlärning används t.ex. inom språkigenkänning, självkörande bilar, e-postfiltrering och bildigenkänning.

Läs även vår guide: Hur de nya datahanteringsmetoderna förändrar energibranschen

coding 2 screens -1500x

25. AI:

Artificiell intelligens (AI) är ett system som utför handlingar, fysiskt eller digitalt, baserat på tolkning och bearbetning av strukturerad eller ostrukturerad data, med avsikt att uppnå ett givet mål.

26. AGI:

AGI står för Artificial general intelligence. AGI är ett av de mest utmanande områdena inom AI-forskningen, då målet är att utveckla en AI som liknar människor, och som kan lära sig att anpassa sig till nya situationer och utmaningar. AGI skiljer sig från andra typer av AI, eftersom AI fokuserar på att lösa specifika uppgifter eller ämnesområden. Det pågår arbete med att utveckla AGI och ännu har ingen kommit på en helhetslösning.

27. ChatGPT:

ChatGPT står för "Generative Pre-Trained Transformer" och är utvecklad av OpenAI. Det är en avancerad textgenereringsmodell, med andra ord en chatbotanvändare kan ha en konversation med. ChatGPT är mycket snabbväxande mtp. antal användare. Det är viktigt att notera att ChatGPT är mycket övertygande och inte nödvändigtvis ger korrekt information i alla fall, eftersom den är baserad på den data som den är "utbildad" på.

Läs även: ChatGPT och framtiden för AI

28. Kvantdator:

Detta kallas framtidens supermaskin. Enkelt och kort förklarat är kvantdatorer under utveckling och är mycket starkare i beräkningar än en vanlig dator. Anledningen till att kvantdatorer är starkare än en vanlig dator är qubits (kvantbitar). En vanlig PC använder bitar (1 eller 0). I kvantdata ersätts alltså "bit" med "qubit", vilket ökar beräkningskraften enormt och ger många nya möjligheter bortom dagens maskiner.

29. IoT (Internet of Things):

IoT, eller Internet of Things, innebär att sakerna runt omkring oss kan anslutas till Internet och kommunicera över Internet. Detta gör att vi kan fjärrstyra enheter och samla in data, vilket inte var möjligt tidigare. Du kan till exempel styra spisen från soffan, slå på värmen i stugan innan du går hemifrån eller skapa ett träningsprogram på en app som du kan skicka till din smarta klocka.

30. Industriell IoT (IIoT):

Detta är IoT i ett industriellt sammanhang. Det betecknar nätverket som kopplar samman industriella enheter. IIoT är system som kan övervaka verksamheten och samla in, utbyta och analysera industridata. Med nya insikter är företaget rustat att fatta bättre datadrivna beslut. T.ex. maskiner i en anläggning kan kopplas till IoT.

31. Big Data:

Big data är enorma mängder digital data som genomgår omfattande analys. Detta kan användas för många bra och samhällsnyttiga syften om det används på rätt sätt, men ger samtidigt en utmaning mht. Integritet. Till exempel hjälpte Big Data till att få mer kunskap om smittförloppet och geografiska smittområden under coronapandemin.

Ladda ner vår guide: Introduktion till Big Data

32. VPN (Virtual Private Network):

Kort förklarat ser VPN till att du kan surfa och interagera online utan extra säkerhet. Ingen annan kan få insikt i vem du är, vad du gör och vilken information du skickar över internet, då din internettrafik dirigeras via ett externt nätverk. Det finns olika typer av VPN och olika sätt att ansluta.

33. Agil:

Agil betyder flexibel. Det är vanligt att arbeta efter agila metoder i projekt i många teknikföretag. En agil metod är en projektledningsprocess som delar upp projekt i mindre uppgifter och steg. Det är vanligt att man delar upp arbetet i korta utvecklingsfaser, även kallade sprints. Fördelen med att arbeta i sprint är att man kontinuerligt kan få feedback från intressenter och justera arbetet längs vägen, istället för att vänta tills projektet är klart. Agila metoder är kända för takt, flexibilitet, lagarbete och att vara nära användarens behov.

34. CMS:

CMS står för Content Management System och är en publiceringslösning för webbplatser. CMS ligger i "botten" av webbplatser som är programmerade av utvecklare, så att webbplatsägare kan lägga till innehåll de vill ha utan att veta hur de ska koda. Vanliga CMS-system är Sanity och Craft. Hoppas du lärde dig något nytt och att guiden var användbar. Detta var bara ett litet urval av ett helt hav av ord och uttryck inom tekniken. Molnen i IT-världen är i ständig rörelse och utveckling, precis som himlen. Vem vet vad morgondagen har att erbjuda?

 

Ta kontakt med oss! 

Om du har frågor så tveka inte att kontakta oss så hör vi av oss!

Relaterade artiklar