Sveriges säkraste e-arkiv

Ciceron e-arkiv är en flexibel arkivlösning som arkiverar er information på ett kvalitetssäkert sätt. Systemet hanterar alla typer av filformat och informationsmängder i ett säkert e-arkiv enligt den internationella OAIS-modellen. Systemet följer Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer, men det går även att använda egna scheman vid behov.

Ciceron e-arkiv kan användas som mellan- eller slutarkiv. twoday kan leverera systemet både som tjänst och som lokal installation. Med hjälp av vår integrationsmotor kan effektiva integrationer med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till arkivet.

Två personer skrattar

Prenumeration av verksamhetskonsulter

 
 

Ni som kund kan skaffa en prenumeration på en årsbasis av 50/100/200 timmar, vilket gör det enklare för er att budgetera samt att öka tillgänglighet och uppföljning från oss. Förutom timpotten så gör vi en gemensam tidsplan i början av året för vilka arbetsinsatser som ska utföras och när.

Exempel på vad som ingår i erbjudandet:

  • Frågor och funderingar kring funktionalitet (hur man gör vissa saker, konfigurering etc)
  • Förvaltningsmöten/avstämningsmöten (ex 1 gång/ månaden där vi går igenom/följer upp ovanstående uppdrag)
  • Planering av nya inleveranser, inkl. möten med levererande förvaltning
  • Hjälpa till vid nya inleveranser, inkl. möten med källsystemets leverantör kring exportpaketens struktur
  • Mappning av leveranser av lösa filer
  • Egna scheman
  • Hjälp med exporter till andra e-arkivsystem
 
Fyll i formuläret om du vill ha mer information.

Kvalitetssäkert

Kvalitetssäkra arkivprocessen genom att göra den mindre sårbar och mer hållbar samt säkerställer att ni följer lagar och förordningar.

Kostnadseffektivt

Enkel sökfunktion gör den arkiverade informationen lättillgänglig och effektiviserar arbetsprocesser. 

Säkert

Genom automatisk konvertering av kontorsdokument till arkivbeständiga format förhindrar Ciceron e-arkiv oavsiktlig informationsförlust.

Ompaketeringsmoduler

I dagsläget kan inte exportpaket från PMO, ProCapita VoO, Procapita IFO eller ProRenata importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om paketen till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur.

Våra kunder består av kommuner, myndigheter, kommunala bolag och regioner

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.